ಅರವಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಯಂ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (AICTE )
1. ಡಾ|| ಎಂ.ಎಸ್. ಪ್ರದೀಪ್

ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಖಾಯಂ 144200 218200
2. ಡಾ|| ಸಂಗೀತ. ಆರ್ ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ 131400 217100
3. ಡಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಯಾದವ್ ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ 131400 217100
4. ಡಾ|| ಹರೀಶ್ ಎಸ್.ಬಿ. ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ 131400 217100
5. ಡಾ|| ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು 1 Year Conpulsory Bond    
6. ಡಾ|| ಸುಹಾನ ಬಾಬು ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು 1 Year Conpulsory Bond