ಜೀವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಯಂ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (AICTE )
1. ಡಾ.ಕೌಸಲ್ಯ ಆರ್ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ರ್ಟಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ 144200 218200
2. ಡಾ.ಮಧುರ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಯೋ ಕೆಮಿಸ್ರ್ಟಿ ಸಹಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ 79800 211500