ಸಂದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯರು

Sl No. Doctors Name
1 Dr. Y.V. Gayathri
2 Dr. Sayed Farooq Ali
3 Dr. Ali Poonawala
4 Dr. Dilip Javali
5 Dr. Leena Savanth
6 Dr. Bhagath Raw D.R
7 Dr.Giridhar V.S