ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನೆಫ್ರೋ-ಯುರಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ,
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 002.

Email: nephrourology.institute@gmail.com

Website : www.nephrourology.in

Ph:  080-26700527, 080-26702021

Office : 080-26700460

Tele-Fax: 080-26706777