ಎಂ ಸಿ ಎಚ್ & ಡಿ. ಎಂ

1

ಡಾ|| ಮೇಘ ಪೈ

ಪಿ.ಜಿ ಇನ್ ಡಿಎಮ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ

2

ಡಾ|| ಅಖಿಲ.ವಿ.

ಪಿ.ಜಿ ಇನ್ ಡಿಎಮ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ

3

ಡಾ|| ಪ್ರಕಾಶ್.ಎಂ

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ(In-Ser)

4

ಡಾ|| ಮಯಾಂಕ್ ಜೈನ್

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

5

ಡಾ|| ನವನೀತ್ ಶ್ರೀನಿದಿ

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

6

ಡಾ|| ಜವಾಹರ್.ಬಿ.ಕೆ.

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ(In-Ser)

7

ಡಾ|| ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ.ಆರ್.ಆರ್.

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ(In-Ser)

8

ಡಾ|| ಪ್ರಮೋದ್ ಅಡಿಗ

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

9

ಡಾ|| ತಂಝೀಲೂರ್ ರಹ್ಮಾನ್

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

10

ಡಾ|| ವಿನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

11

ಡಾ|| ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಮ್ ಸಿ

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

12

ಡಾ|| ಅವನೀತ್ ಗುಪ್ತ

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

13

ಡಾ|| ಶರಣಬಸಪ್ಪ

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

14

ಡಾ|| ವಿಜಯ್ ಗಣಪತಿ ಎಸ್

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

15

ಡಾ|| ಶೆಶಾಂಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪಿ.ಜಿ ಇನ್ ಡಿಎಮ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ

16

ಡಾ|| ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್

ಪಿ.ಜಿ ಇನ್ ಡಿಎಮ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ

17

ಡಾ|| ವರಿಂದೆರ್ ಸಿಂಗ್

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

18

ಡಾ|| ರಮೇಶ್ ಎಚ್

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

19

ಡಾ|| ಶಿವಾಚಾರಣ್ ನವರಿಯ

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

20

ಡಾ||ನೀರಜ್ ಭಟ್ಟಾರಾಯ್

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

21

ಡಾ|| ದಮನ್‍ಬಿರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಹಾಲ್

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

22

ಡಾ|| ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಆರ್

ಪಿ.ಜಿ. ಇನ್ ಎಮ್ ಸಿಎಚ್ ಯುರಾಲಜಿ

23

ಡಾ|| ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಪಿ.ಜಿ ಇನ್ ಡಿಎಮ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ

24

ಡಾ|| ಅನಿಲ್

ಪಿ.ಜಿ ಇನ್ ಡಿಎಮ್ ನೆಫ್ರಾಲಜಿ