ಮಿಣಿ ಜೀವ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಯಂ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (AICTE )
1. ಡಾ|| ಕೆ.ಎಂ. ಮೈತ್ರಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಖಾಯಂ 144200 218200
2. ಡಾ|| ಶಶಿಕಲ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಖಾಯಂ 79800 211500