Administrative Office Staff

Sl. No Names Designation
1 Lokesh N Asst .Administrative Officer
2 Chandra Shekar.B.V Office Superintendent
3 Nagendra Prasad S.N Senior Accountant
4 Latha J  
5 Alpana  
6 Sapthami S  
7 Sudhakara R M  
8 Sudeesh M.B AMRO
9 Shyamala N.V Accountant
10 Gunasundari K Stenographer
11 Prathibha R Chandran Junior Asst/ DEO
12 Sumalatha S Junior Asst/ DEO
13 Hemanth Kumar T FDA
14 Bharath Kumar Junior Asst/ DEO
15 Latha N Junior Asst/ DEO
16 Shubha C Jamakandi Junior Asst/ DEO
17 Ravish AG Junior Asst/ DEO
18 Mohin Pasha FDA
19 Sandeep A Junior Asst/ DEO
20 Manjesh ST FDA
21 Manorama K Junior Asst/ DEO
22 Ranjith AS Junior Asst/ DEO
23 Girish B G Junior Asst/ DEO
24 Shyamala C Junior Asst/ DEO
25 Venkatesh Babu FDA
26 Bhaskar G H Driver
27 Manjunatha M Driver
28 Gurumurthy Driver
29 Ashwath C Driver
30 Venugopal Account Officer (Contract)
31 Kamini A S Nursing of Superintendent
32 Chethan  
33 Parvathraj R Bio Medical Engineer
34 Akash K S