ನೆಫ್ರೋಲಜಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಯಂ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (AICTE )
1. ಡಾ.ಉಮೇಶ್ ಎಲ್

ನೆಫ್ರೋಲೊಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಖಾಯಂ 144200 218200
2. ಡಾ. ಸಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀಧರ್

ನೆಫ್ರೋಲೊಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ    
3. ಡಾ. ಲೀಲಾವತಿ ನೆಫ್ರೋಲೊಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ    
4. ಡಾ.ಕಿಶನ್ ಎ ನೆಫ್ರೋಲೊಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ 79800 218200
5. ಡಾ.ಮೈತ್ರಿ ಎಸ್ ನೆಫ್ರೋಲೊಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ 79800 218200
6. ಡಾ.ಮೆಗಾ ಪೈ
ನೆಫ್ರೋಲೊಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ 131400 217100

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿವರ

ಡಾ.ರಿಕನ್ ಟಿ ಮೆಹ್ತಾ

ಡಾ.ಶ್ರವಾಣಿ

ಡಾ.ಶಶಿಕಾಂತ್

ಡಾ.ಸೀತಮುತಾಲಿಕ್

ಡಾ.ಮೋನಿಕಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್

ಡಾ.ಹರಿತಾ

ಡಾ.ಭೂಷಣ್ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ಡಾ.ಶಶಾಂಕ್ ಎಂ.ಎಸ್

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು, ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹುದ್ದೆ ವಿಭಾಗ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ದಿನಾಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣ
1 ಹೆಸರು: ಡಾ|| ಆಶಿಶ್ ಪರೀಕ್
ಇ-ಮೇಲ್: aashishsparekh@gmail.com
ದೂರವಾಣಿ:
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ )
ಡಿ ಎಮ್ (ನೆಫ್ರೋಲಜಿ)
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ನೆಫ್ರೋಲಜಿ 1-Jan-2014 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ
2 ಹೆಸರು: ಡಾ|| ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಂ.
ಇ-ಮೇಲ್: satishmadakala21@rediffmail.com
ದೂರವಾಣಿ:
ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್
ಎಮ್ ಡಿ (ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ )
ಡಿ ಎಮ್ (ನೆಫ್ರೋಲಜಿ)
ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ನೆಫ್ರೋಲಜಿ 30-Jun-2016