ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಯಂ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (AICTE )
1. ಡಾ.ಸುಜಾತಸಿದ್ದಪ್ಪ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ 144200 218200
2. ಡಾ.ವಿನಯ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಸಹ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ 79800 211500