ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

  • ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿತೋಷಕ
  • ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗು ಟಿ.ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
  • ವಿಶ್ವ ಕಿಡ್ನಿ ದಿನಾಚರಣೆ
  • ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನಾ / ಅಧ್ಯಯನಗಳು
  • ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು
  • ಗುರಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು
  • ಬೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು