ರೇಡಿಯಾಲಜಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿತಿ ಖಾಯಂ/ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿಂದಿನ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ (AICTE )
1. ಡಾ|| ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ.ಕೆ.ಹೆಚ್ ರೇಡಿಯೋಲಜಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು ಖಾಯಂ 144200 218200
2. ಡಾ.ಚಾರ್ವಿ ಎಸ್ ಪಟೇಲ್ ಲಲನಿ ರೇಡಿಯೋಲಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು 1 Year Conpulsory Bond
3. ಡಾ|| ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ರೇಡಿಯೋಲಜಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕರು 1 Year Conpulsory Bond